• Paras kumppani kaikkiin asbestitöihin
 • Paras kumppani kaikkiin asbestitöihin

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 13.06.2018.

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten Asbesta Oy käsittelee keräämiään henkilötietoja. Asbesta Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja toimittajiensa yksityisyyttä. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely suoritetaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja vallitsevan Suomen henkilötietolain mukaisesti. Jos haluat lisätietoa tietosuojaselosteestamme tai tietosuojakäytännöstämme, otathan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@asbesta.net

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 3. Käsiteltävät henkilötiedot
  1. 3.1 Työntekijärekisteri
  1. 3.2 Asiakasrekisteri
 4. Säännönmukaiset tietolähteet
 5. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus kolmansille osapuolille
 6. Henkilötietojen säilytysaika
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
 8. Asiakkaan oikeudet
 9. Asiakkaan tarkastuspyyntö omiin henkilötietoihin
 10. Evästeet
 11. Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
 13. Henkilötietojen tarkastuspyyntö

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Asbesta Oy
Hämeentie 19
00500 Helsinki
Y-tunnus: 19440698
Puhelinnumero: 09 670 038
Sähköposti: info@asbesta.net
Verkkosivu: www.asbesta.net

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asbesta Oy kunnioittaa henkilötietojen käsittelyn laillisuutta, asianmukaisuutta ja sen läpinäkyvyyttä asiakkaille. Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakkuuksien ylläpitoon, tilattujen palveluiden tuottamiseen, tilattujen palveluiden laadun varmistamiseen, laskutukseen ja muihin verrannollisiin liiketoiminnan tarkoituksiin. Mitään Asbesta Oy:n keräämiä henkilötietoja ei myydä kolmansille osapuolille ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin, kuten markkinointitarkoituksiin.

Oikeutettu etu yllä eriteltyihin henkilötietojen käsittelytoimiin ovat sopimusvelvoite, jossa rekisteröity on osapuolena asiakassuhteeseen, sekä henkilöiden antama vapaaehtoinen, yksilöity ja yksiselitteinen suostumus ennen henkilötietojen luovutusta. Kaikki Asbesta Oy:n keräämiä henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Tässä kappaleessa eritellään Asbesta Oy:n eri henkilötietorekisterien kuhunkin kuuluvat tietosisällöt.

3.1. Työntekijärekisteri

Työnantajana Asbesta Oy käsittelee nykyisten ja entisten työntekijöidensä, ja työnhakijoidensa henkilötietoja. Näihin sisältyvät:

 • nimi
 • syntymäaika
 • suomalainen/ulkomaalainen henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • työsuhteeseen liittyvät tiedot
 • työntekijän palkanmaksuun ja verotukseen liittyvät tiedot
 • työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilötiedot

3.2. Asiakasrekisteri

Asbesta Oy:n asiakasrekisterissä voidaan käsitellä asiakkaiden itsestään luovuttamia henkilötietoja. Näihin sisältyvät:

 • nimi
 • osoitetiedot
 • asiakassuhteen ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Y-tunnus (yritykset) / henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • laskutustiedot
 • yhteyshenkilö (yritysten)
 • asiakassuhteen yhteydenpitoon ja palvelun laadunvalvontaan liittyvät tiedot
 • tiedot sähköisten sisältöjen käytöstä (uutiskirjeiden postituslistalle kuuluminen)

Asbesta Oy:n verkkosivujen yhteydenottolomakkeella kerätään henkilötietoja vain asianmukaiseen tarkoitukseen yhteydenottajan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja yhteydenottajan urakointialan kiinnostuksen muodossa. Yhteydenottolomakkeella kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin, eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman yhteydenottolomakkeen lähettäjän suostumusta.

Asbesta Oy:n verkkosivujen evästekäytännöstä löydät lisätietoa tämän tietosuojaselosteen kappaleesta 9. Evästeet.

4. Säännönmukaiset henkilötietolähteet

Asbesta Oy:n työntekijä- ja rekrytointirekisteriin kerätään henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Asiakasrekisteriin henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, kuin myös kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista joita asiakkaamme käyttävät. Henkilötietoja voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, sisältäen yritysten verkkosivut ja julkiset asiakastieto-rekisterit. Asbesta Oy:n verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta kerätään henkilötietoja asiakkaalta itseltään suostumuksen antamisen jälkeen.

5. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Asbesta Oy:n työntekijät, joiden vastuualueeseen ne kuuluvat. Asbesta Oy luovuttaa keräämiään henkilötietoja alla mainituille luotetuille kolmansille osapuolille laadukkaan palvelun takaamiseksi. Asbesta Oy käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluita, joille luovutetaan yrityksen sopimus- ja laskutustietoja taloushallintoa varten. Yrityksen työntekijöiden terveyteen liittyviä henkilötietoja luovutetaan kolmannen osapuolen työterveyshuollon tarjoajalle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osiltaan kolmansille osapuolille, kuten lakimiehille tai ulkopuolisille konsulteille tilanteen niin vaatiessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää luotetuilla yhteistyökumppaneille, jotka toimivat alikäsittelijöinä Asbesta Oy:lle yritysten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Asbesta Oy:n keräämien henkilötietojen alikäsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa. Tarvittaessa henkilötietoja voidaan luovuttaa myös lainkäyttäjille tai viranomaisille lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tällöin vaaditaan tuomioistuimen päätös, viranomaisen määräys tai haaste. Henkilötietoja siirrettäessä yllä mainituille kolmansille osapuolille, Asbesta Oy huolehtii tietoturvan korkeasta tasosta tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asbesta Oy säilyttää kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä eriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jos haluat lisätietoja eri henkilötietoryhmien säilytysajoista yrityksessämme, otathan yhteyttä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asbesta Oy:n tietoturvaperusteinen lähestymistapa henkilötietojen käsittelyyn ilmenee rekisteriä käyttävien laitteiston ja ohjelmistojen jatkuvalla päivittämisellä. Asbesta Oy:n rekistereihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne Asbesta Oy:n työntekijät, joiden vastuualueeseen ne kuuluvat. Käyttöoikeudet digitaalisiin aineistoihin on rajattu eritasoisiksi, ja jokaiselle työntekijälle annetaan työtehtäviensä hoitamisen kannalta vain niin laajat käyttöoikeudet kuin tarpeen. Yrityksen manuaaliset arkistot sijaitsevat yrityksen liiketilassa, johon pääsy on rajattu kahdella kulunvalvontajärjestelmällä varustetulla ovella ja yhdellä liiketilan omalla lukitulla ovella. Fyysisiä asiakirjoja säilytetään vain niin kauan kuin on vaadittavaa yllä eriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

8. Asiakkaan oikeudet

Asbesta Oy pyrkii takaamaan käsittelemiensä henkilötietojen asiakkaiden oikeuksien toteutuvan EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkailla on seuraavat oikeudet koskien Asbesta Oy:n heistä käsittelemiin henkilötietoihin:

 • tulla tiedotetuksi henkilötietojen keräämisestä ja henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien mahdollisesti vanhentuneiden tai virheellisten henkilötietojen oikaisua
 • saada Asbesta Oy:n keräämät henkilötietonsa siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli turvallista ja teknisesti mahdollista
 • peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niiden ollessa virheellisiä tai käsittelyn ollessa laitonta
 • laatia valitus Tietosuojavaltuutetun kanssa asiakkaan kokiessa Asbesta Oy:n henkilötietojen käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
 • peruuttaa tilauksensa Asbesta Oy:n postituslistalta
 • pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli asiakas:
  • peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
  • vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä
  • vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
  • tietojen käsittely on lainvastaista

8.1. Asiakkaan tarkastuspyyntö omiin henkilötietoihin

Tarkastuspyynnöt Asbesta Oy:n keräämiin henkilötietoihin arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Kaikkia henkilötietojen poistamisen pyyntöjä ei voida toteuttaa lakisääteisten velvollisuuksien vallitessa. Yllä eritellyt pyynnöt järjestyvät yhteydenotolla. Pyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta pyytäjän henkilöllisyys voidaan todentaa, joka voi vaatia lisätietojen kysymistä henkilöltä tai henkilön tapaamista henkilökohtaisesti. Jos kaikki esitetyt ehdot täyttyvät, Asbesta Oy toimittaa asiakkaalle asiakirjan jossa on eritelty seuraavat asiat:

 • vahvistus asiakkaan henkilötietojen käsittelystä
 • koneellisesti luettavassa muodossa kopio asiakkaan henkilötiedoista
 • asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • asiakkaan henkilötietoryhmät
 • asiakkaan henkilötietolähteet
 • asiakkaan henkilötietojen säilytysajat
 • asiakkaan henkilötietojen kolmansien osapuolien vastaanottajat
 • tieto asiakkaan henkilötietojen luovuttamisesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarkastuspyynnön ollessa riittävän yksilöity ja pyynnön tekijän henkilöllisyyden varmistuttua pyritään vastaamaan/toteuttamaan pyyntö pisimmillään yhden kalenterikuukauden mittaisen jakson sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

9. Evästeet

Asbesta Oy:n verkkosivut ovat kolmannen osapuolen, Fonecta Oy:n tarjoamat ja ylläpitämät. Täten Asbesta Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivuilijan vierailijan laitteelle tallennetaan vierailijan sen hyväksyessä. Fonecta Oy kerää evästeillä tietoa kuten miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä Fonecta Oy:n ylläpitämiä verkkosivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän laitteen näyttötarkkuus, käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmä sekä käyttäjän IP-osoite. Fonecta Oy käyttää evästeitä palveluidensa toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

Fonecta Oy:n tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan tästä https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/.

10. Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Asbesta Oy ei käsittele henkilötietoja profilointia tai automatisoitua päätöksentekoa varten.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Liiketoiminnan ja tuottamamme palvelun laadun kehittämiseksi tulevaisuudessa Asbesta Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselostetta voidaan tulevaisuudessa muuttaa vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä. 

12. Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Jos koet tarvetta ottaa yhteyttä tarkastaaksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi mitä tahansa Asbesta Oy:n sinusta keräämiä henkilötietoja, ystävällisesti avaa alla oleva lomake ja seuraa lomakkeessa annettuja ohjeita. 

Asiakkaan henkilötietojen tarkastuspyyntölomake